06-08-2015

DANH SÁCH ĐỐNG GÓP XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÀNG NẠI CỬU 2015

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC ĐỐNG GÓP XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÀNG NẠI CỬU NĂM 2015
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TIỀN (Đồng)
GHI CHÚ
1
Võ Anh Đài
Đội 1 Nại Cửu
200.000

2
Võ An Bình
Đội 1 Nại Cửu
300.000

3
Võ Đức Mùi
Đội 1 Nại Cửu
300.000

4
Võ Thanh Tùng
Đội 1 Nại Cửu
300.000

5
Võ Thị Hai
Đội 1 Nại Cửu
100.000

6
Võ Ba
Đội 1 Nại Cửu
200.000

7
Hoàng Cường
Đội 1 Nại Cửu
300.000

8
Võ Quốc
Đội 1 Nại Cửu
200.000

9
Hoàng Thị Vân
Đội 2 Nại Cửu
100.000

10
Phan Bốn
Đội 2 Nại Cửu
200.000

11
Hoàng Sáng
Đội 2 Nại Cửu
500.000

12
Võ Đức Sỹ
Đội 2 Nại Cửu
200.000

13
Nguyễn Ngọc Hùng
Đội 2 Nại Cửu
300.000

14
Võ Thị Mỹ Trang
Đội 2 Nại Cửu
100.000

15
Trân Vần Dũng (Vy)
Đội 2 Nại Cửu
500.000

16
Trần Thị Lý
Đội 2 Nại Cửu
200.000

17
Trần Thị Thủy
Đội 2 Nại Cửu
100.000

18
Võ Thị Lan
Đội 2 Nại Cửu
100.000

19
Hoàng Hiếu
Đội 2 Nại Cửu
200.000

20
Lê Quý
Đội 2 Nại Cửu
100.000

21
Trần Phong Hải
Đội 3 Nại Cửu
1.000.000

22
Trần Thanh Ba
Đội 3 Nại Cửu
400.000

23
Võ Tiến Du
Đội 3 Nại Cửu
50.000

24
Hoàng Văn Tùng
Đội 3 Nại Cửu
200.000

25
Hoàng Thị Ngọc Huệ
Đội 3 Nại Cửu
200.000

26
Trần Văn Thanh
Đội 4 Nại Cửu
1.000.000

27
Hoàng Minh Nam
Đội 4 Nại Cửu
200.000

28
Võ Thị Văn Thủy
Đội 4 Nại Cửu
100.000

29
Võ Vinh (Hoa)
Đội 4 Nại Cửu
300.000

30
Võ Vinh (Oanh)
Đội 4 Nại Cửu
200.000
`
31
Lê Thị Ba
Đội 4 Nại Cửu
300.000

32
Trần Hửu Lợi
Đội 4 Nại Cửu
200.000

33
Hoàng Long
Đội 4 Nại Cửu
400.000

34
Võ Anh Hoài
Đội 4 Nại Cửu
200.000

35
Võ Nguyên Hồng
Đội 4 Nại Cửu
400.000

36
Nguyễn Thị Mỹ Hoa
Đội 4 Nại Cửu
100.000

37
Võ Thị Luyến
Đội 4 Nại Cửu
400.000

38
Lê Thiên
Đội 5 Nại Cửu
100.000

39
Hoàng Thị Hà
Đội 5 Nại Cửu
100.000

40
Trần Quốc Lập
Đội 5 Nại Cửu
200.000

41
Trần Thị Thủy
Đội 5 Nại Cửu
200.000

42
Hoàng Thanh Hải
Đội 5 Nại Cửu
300.000

43
Hoàng Thị Diệu Thanh
Đội 5 Nại Cửu
200.000

44
Lê Dũng
Đội 5 Nại Cửu
200.000

45
Nguyễn Thị Thắm
Đội 5 Nại Cửu
200.000

46
Trần Công Hòa
Đội 5 Nại Cửu
300.000

47
Võ Châu
Đội 5 Nại Cửu
200.000

48
Võ Có
Đội 5 Nại Cửu
100.000

49
Trần Sơn (Lương)
Đội 6 Nại Cửu
300.000

50
Nguyễn Xuân Sơn (Thủy)
Đội 6 Nại Cửu
300.000

51
Nguyễn Thị Loan
Đội 6 Nại Cửu
100.000

52
Trần Thị Thu Hà
Đội 6 Nại Cửu
200.000

53
Hoàng Thị Liên
Đội 6 Nại Cửu
100.000

54
Võ Ngọc Diệp
Đội 6 Nại Cửu
300.000

55
Hoàng Thị Hiền
Đội 7 Nại Cửu
200.000

56
Nguyễn Sơn
Đội 7 Nại Cửu
200.000

57
Trần Quang
Đội 7 Nại Cửu
100.000

58
Lê Thị Trinh
Đội 7 Nại Cửu
100.000
14.150.000 đồng
59
Hoàng Xuân Phú
Đội 1 Nại Cửu
300.000
(Tiếp theo đến 13/8)
60
Nguyễn Thị Phụng
Đội 1 Nại Cửu
100.000

61
Nguyễn Ngọc Hợi
Đội 1 Nại Cửu
200.000

62
Trần Đại Việt
Đội 1 Nại Cửu
300.000

63
Lê Xuân Năm
Đội 1 Nại Cửu
400.000

64
Lê Ngọc Thành
Đội 1 Nại Cửu
400.000

65
Hoàng Minh Tương
Đội 1 Nại Cửu
400.000

66
Lê Duy Đức
Đội 1 Nại Cửu
300.000

67
Hoàng Chiến Công
Đội 3 Nại Cửu
300.000

68
Trần Thị Nhàn
Đội 3 Nại Cửu
100.000

69
Trần Xuân Lâm
Đội 3 Nại Cửu
300.000

70
Lê Thanh Minh (Trần Thị Thơi)
Đội 4 Nại Cửu
25.000.000
(Hai mươi lăm triệu)
71
Trần Đình Hải
Đội 4 Nại Cửu
200.000

72
Võ Đại Thắng
Đội 5 Nại Cửu
200.000

73
Hoàng Thị Dung
Đội 6 Nại Cửu
300.000

74
Trần Thanh Hoàng
Đội 6 Nại Cửu
100.000
43.050.000 đồng

Nại Cửu, ngày 6/8/2015
Trưởng ban vận động

Trần Nhân Sinh